---- click HERE for the English version ------

 

Politika privatnosti

Poslednja izmena: [18-09-2020]

 

1. Zbog čega imamo politiku privatnosti?

Kada vi (u daljem tekstu: „Kandidat“ ili „vi“) kreirate profil u našem alatu za selekciju i zapošljavanje https://www.smartrecruiters.com/ (u daljem tekstu: „Sajt“) i kada aplicirate za određenu poziciju, svoje lične podatke dajete kompaniji Inter IKEA Grupe (u daljem tekstu: „mi“, „nas“ ili „Inter IKEA“). Subjekti u okviru Inter IKEA Grupe su zajedno odgovorni za obradu vaših ličnih podataka. Spisak subjekata koji posluju u okviru Inter IKEA Grupe možete pročitati <ovde>. Kako bismo vam olakšali stvari, u slučaju da imate pitanje, žalbu, komentar ili zahtev, dovoljno je da pošaljete jednu poruku na (imejl) adresu datu u nastavku teksta, koja će obuhvatiti sve subjekte u okviru Inter IKEA Grupe.

U ovoj politici privatnosti (u daljem tekstu: „Politika“) možete pronaći informacije o tome na koji način obrađujemo vaše lične podatke. Mi u velikoj meri poštujemo privatnost naših Kandidata i, uz poštovanje ove Politike, posvećeni smo tome da je zaštitimo. Takođe, obavezujemo se na transparentnost u odnosima sa našim Kandidatima, tako što pružamo jasne informacije o tome koje lične podatke obrađujemo; zbog čega ih obrađujemo, koliko traje period tokom kog zadržavamo lične podatke, koji je pravni osnov za obradu, kao i ostale informacije koje smo u obavezi da damo, u skladu sa važećim propisima.

Vaši lični podaci će biti obrađeni u sistemu za selekciju i zapošljavanje, kako na našem Sajtu, tako i u aplikaciji za pametne telefone koju koriste lica zadužena za selekciju i zapošljavanje u okviru Inter IKEA. Za potrebe ove Politike, svako spominjanje Sajta će podrazumevati i aplikaciju za pametne telefone (kada je to relevantno).

 

2. Koje lične podatke obrađujemo?

Kada Kandidat kreira profil, i kada se Kandidat prijavi za određenu poziciju preko našeg Sajta, Kandidat ostavlja nekoliko vrsta ličnih podataka koje ćemo obrađivati. Takođe, možemo prikupljati i lične podatke o Kandidatu iz drugih izvora, koje ćemo zatim obrađivati na našem Sajtu. Vrste vaših ličnih podataka koje možemo obraditi su:

 1. Ime
 2. Pol
 3. Državljanstvo
 4. Datum rođenja
 5. Broj telefona
 6. Imejl adresa
 7. Lokacija
 8. Jezik
 9. Korisničko ime
 10. CV (CV može sadržati fotografije i video zapise)
 11. Obrazovanje
 12. Iskustvo
 13. Plata koju očekujete i/ili trenutna plata
 14. Beleške sa razgovora za posao (takve beleške mogu, između ostalog, uključiti i preferencije, i informacije o vašem načinu života, kao što su hobi, motivacija i interesovanja, i našu procenu vas kao kandidata)
 15. Prilozi priloženi uz prijavu
 16. Onlajn rezultati procene
 17. URL link ka sadržaju društvenih medija
 18. Fotografije
 19. Provera podataka iz biografije/provera referenci (samo ako to zahtevaju lokalni propisi)

 

3. Zbog čega obrađujemo vaše lične podatke?

Obrađujemo vaše lične podatke u svrhu administrativnog procesa selekcije i zapošljavanja, koji, između ostalog, obuhvata i praćenje vaše prijave, kreiranje profila kandidata i komuniciranje sa vama na adekvatan način (npr. pozivanje na intervju).

Takođe ćemo obrađivati lične podatke kako bismo izvršili evaluaciju prijave, odnosno procenili da li je Kandidat pogodan za određenu poziciju, da li obrazovanje, iskustvo i jezičke sposobnosti Kandidata ispunjavaju uslove za otvorenu poziciju, da li je plata u skladu sa očekivanjima Kandidata i kolektivnim ugovorom i okvirom za kompenzaciju. Prilikom evaluacije prijave Kandidata, obrađujemo lične podatke koje je dostavio Kandidat. Ovo se odnosi na CV i propratno pismo, ali može se takođe odnositi na (na isključivo opcionalnoj osnovi) fotografije/ili video zapise Kandidata. Međutim, takve fotografije i/ili video zapise ćemo obrađivati samo ukoliko je Kandidat dao svoju izričitu saglasnost.

Tokom procesa zapošljavanja, tim zadužen za selekciju i zapošljavanje može koristiti beleške, npr. iz intervjua, koje mogu sadržati lične podatke. Takvi podaci se obrađuju kako bi se ocenio dati Kandidat. Tokom procesa prijavljivanja, može biti zatraženo da se izvrši onlajn procena. Rezultati onlajn procene će biti obrađeni u svrhu evaluacije Kandidata za dato radno mesto.

Na Sajtu postoji opcija putem koje Kandidati mogu da učitaju priloge, koje će dalje procenjivati tim za selekciju i zapošljavanje. Svaki takav prilog se daje na dobrovoljnoj osnovi i biće obrađen radi dobijanja sveukupne slike o Kandidatu, i evaluacije Kandidata za dato radno mesto.

U kompaniji Inter IKEA verujemo u ljude, i poštujemo jedni druge bez obzira na položaj, pol i poreklo. Uz raznolikost, jednakost i inkluziju možemo bolje razumeti naše kupce, ali i jedni druge. Da bismo mogli to da ispratimo, tražimo, zapošljavamo i prihvatamo različitost, rodnu ravnopravnost i inkluziju, a podatke o polu, nacionalnosti i datumu rođenja Kandidata (pružanje takvih ličnih podataka nije obavezno) obrađujemo na anoniman način, u statističke svrhe.

Na Sajtu postoji mogućnost povezivanja aplikacije sa vašim nalozima na društvenim mrežama (kao što su LinkedIn, Facebook i Twitter). Ukoliko odaberete da ostavite vezu ka vašim nalozima na društvenim mrežama, mi ćemo obrađivati takve lične podatke i pregledati informacije na vašim nalozima na društvenim mrežama radi dobijanja celokupne slike o vama kao Kandidatu, kako bismo mogli da procenimo vašu podobnost za zapošljavanje u našoj kompaniji.

Što se tiče provere podataka iz biografije, mi ćemo obrađivati takve lične podatke samo ukoliko to zahtevaju lokalni propisi u zemlji u kojoj je sedište Inter IKEA subjekta koji vrši zapošljavanje.

Ukoliko budemo želeli da obradimo vaše lične podatke za druge svrhe, osim svrhe za koju su podaci prvobitno prikupljeni, obavestićemo vas o takvoj obradi pre nego što je započnemo i, ukoliko to bude potrebno, zatražićemo vašu saglasnost. Na primer, ukoliko su vaši lični podaci obrađeni u vezi sa zapošljavanjem na određenoj poziciji, možemo tražiti saglasnost da obradimo vaše lične podatke u budućnosti, u smislu druge pozicije, ukoliko budemo smatrali da biste bili odgovarajući kandidat za drugo radno mesto unutar Inter IKEA. Ukoliko dobijemo vašu saglasnost, obradićemo vaše podatke u svrhu budućih zapošljavanja i postaćete deo naše „banke talenata“. Možda ćemo, u nekom kasnijem trenutku, zatražiti dodatnu saglasnost da koristimo vaše lične podatke za potrebe druge kompanije u okviru Inter IKEA, koja nije isprva dobila vaše lične podatke.

 

4. Prenos/otkrivanje ličnih podataka

U okviru Inter IKEA
Lični podaci koje dostavi Kandidat biće obrađeni od strane Inter IKEA i mogu se prenositi kompaniji u okviru Inter IKEA koja nudi specifičnu poziciju za koju se Kandidat prijavio, ili drugim kompanijama u okviru Inter IKEA za koje ste aplicirali. Lični podaci će, takođe, biti obrađeni od strane Inter IKEA Digital Business, poslovne jedinice u okviru Inter IKEA, koja Grupi pruža podršku za digitalna pitanja.

Drugim kompanijama
Lični podaci će biti otkriveni kompaniji SmartRecruiters Inc., koja je dobavljač Sajta, koja će pristupiti ličnim podacima unutar sistema radi pružanja svojih usluga kompaniji Inter IKEA, kao i dobavljačima e-pošte i digitalnih funkcija za Sajt kompanije SmartRecruiters. SmartRecruiters je u obavezi da adekvatno zaštiti vaše lične podatke, i ne sme ih koristiti za svrhe za koje nema dozvolu, i mora se postarati da njeni dobavljači učine isto.

 

5. Koji je pravni osnov za obradu?

Ukoliko nije drugačije navedeno u ovoj Politici, pravni osnov za obradu ličnih podataka jeste da je obrada neophodna za preduzimanje koraka na zahtev Kandidata pre sklapanja ugovora o radu. Međutim, ukoliko zadržimo vaše lične podatke tokom dužeg vremenskog perioda, kako bismo zaštitili naša zakonska prava, npr. ukoliko Kandidat pokrene postupak u smislu diskriminacije u vezi sa našom selekcijom i zapošljavanjem za određenu poziciju, takva obrada ličnih podataka se zakonito zasniva na principu legitimnog interesa, a legitimni interes je zaštita naših prava u slučaju koji se tiče diskriminacije. Ukoliko izvršimo obradu podataka iz biografije, pravni osnov za takvu obradu će biti ispunjenje zakonske obaveze. Fotografije ili video zapisi koje Kandidati učitaju se obrađuju po pravnoj osnovi saglasnosti.

 

6. Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Mi ćemo obrađivati vaše lične podatke onoliko dugo koliko je to potrebno u pogledu svrha opisanih u tački 3. Naša opšta politika je da brišemo lične podatke jednu (1) godinu nakon što je Kandidat odbijen za određeno radno mesto. Razlog iz kog čuvamo vaše lične podatke nakon okončanja procesa selekcije i zapošljavanja jeste da osiguramo da imamo sve neophodne podatke za zaštitu naših prava u slučaju da kandidat pokrene pravne radnje u pogledu diskriminacije u zemlji u kojoj se prijavio za posao. Ukoliko dobijemo vašu saglasnost za dalju obradu ličnih podataka, kako biste postali deo naše banke talenata, čuvaćemo vaše lične podatke sve dok budete želeli da ostanete u našoj banci talenata. U pojedinim slučajevima se može desiti da obrađujemo vaše podatke duži vremenski period od napred navedenog. To može biti slučaj ukoliko je potrebno da zaštitimo naša zakonska prava, na primer, u pravnom sporu, ili ukoliko je to neophodno za ispunjenje zakonske obaveze.

 

7. Zaštita ličnih podataka

Preduzimamo sledeće mere predostrožnosti u pogledu ličnih podataka koje nam dostavljate:

Bezbednost
Za zaštitu vaših ličnih podataka koristimo razne tehničke i organizacione mere bezbednosti, uključujući alatke za šifrovanje i autentifikaciju. Vaši lični podaci se čuvaju na sistemima iza zaštićenih mreža, i dostupni su samo ograničenom broju lica sa posebnim pravima pristupa na takve sisteme.

Na primer, kompanije u okviru Inter IKEA koje imaju pristup vašim ličnim podacima su u obavezi da vaše lične podatke tretiraju kao poverljive informacije, i da nastoje da sačuvaju bezbednost istih. Samo će lica zadužena za selekciju i zapošljavanje, i relevantni menadžeri i zaposleni iz subjekta (ili subjekata) u okviru Inter IKEA, kojima ste uputili svoju prijavu i/ili koji su na drugi način uključeni u proces selekcije i zapošljavanja, imati pristup vašim ličnim podacima.

Međunarodni prenos

Lični podaci obrađeni na našem Sajtu skladište se u Evropskoj uniji ili unutar Evropskog ekonomskog prostora (EEP). Ako podatke treba da prenesemo unutar EEP, to činimo samo ako je to moguće sa pravnog i regulatornog stanovišta, na primer:
– Oslanjamo se na odluke o adekvatnosti EU o tome koje zemlje pružaju adekvatan nivo zaštite podataka. To znači da EU smatra da sopstveni zakoni ili sporazumi zemlje pružaju adekvatnu zaštitu tvojih ličnih podataka.
– Ako za neku zemlju ne postoji odluka o adekvatnosti EU, tada se oslanjamo na tipske ugovorne klauzule EU, koje predstavljaju standardne ugovorne klauzule u vezi sa privatnošću podataka koje je odobrila Evropska komisija. Time se obezbeđuje da spoljna strana garantuje adekvatan nivo zaštite tvojih ličnih podataka.”

 

8. Vaša prava u vezi sa obradom ličnih podataka

Imate mnoštvo prava koja se tiču vaših ličnih podataka. Pročitajte više o njima u nastavku. Ukoliko želite da ih ostvarite ili da saznate više, slobodno nas kontaktirajte! Na kraju ove izjave možete pronaći kontakt podatke. Imajte na umu da se pojedina prava ne mogu primeniti na vašu situaciju.

 • Pravo pristupa
  • Imate pravo da znate koje lične informacije obrađujemo i zašto. Zato vas unapred obaveštavamo o našim aktivnostima obrade podataka putem ove izjave. Ukoliko budete imali bilo kakva pitanja ili biste želeli da saznate više o vašim ličnim podacima koje obrađujemo, u svakom trenutku nas možete kontaktirati, i mi ćemo vam pružiti dodatne informacije.
 • Pravo na ispravku
  • Ukoliko smatrate da čuvamo pogrešne informacije o vama, kao što su vaše ime ili adresa, možete zatražiti da to ispravimo. 
 • Pravo na brisanje/pravo na zaborav
  • Imate pravo da nam kažete da trajno izbrišemo vaše lične podatke iz naših evidencija. Na primer, možete to učiniti ukoliko smatrate da nema potrebe da više čuvamo takve podatke. Ili, ukoliko ste nam u nekom trenutku dali saglasnost, možete prosto odlučiti da je povučete.
 • Pravo na ograničavanje aktivnosti obrade
  • Imate pravo da ograničite naše aktivnosti obrade podataka u određenim situacijama. To znači da ćemo nastaviti sa čuvanjem vaših podataka, ali ćemo privremeno zaustaviti bilo koju drugu obradu. Zašto biste želeli da to uradite? Na primer, ukoliko ste od nas zatražili da ispravimo netačne informacije. U ovoj situaciji možda želite da prekinemo sa obradom dok podaci ne budu ispravljeni.
 • Pravo na prenos podataka
  • U određenim situacijama imate pravo da nas zamolite da vam pošaljemo vaše lične podatke u digitalnom obliku, kako biste mogli da ih prosledite nekom drugom.
 • Pravo na prigovor
  • Imate pravo da se usprotivite obradi vaših podataka, čak i ukoliko imamo legitimni pravni razlog da ih obrađujemo. To možete učiniti u slučaju da obrađujemo vaše podatke na osnovu našeg legitimnog interesa, a vi verujete da vaši lični interesi nadmašuju naše. Ukoliko ne želite da koristimo vaše podatke za potrebe direktnog marketinga, uključujući profilisanje, mi ćemo to u svakom slučaju poštovati.
 • Pravo na povlačenje saglasnosti
  • Ukoliko obrađujemo vaše lične informacije na osnovu vašeg pristanka, imate pravo da povučete saglasnost u bilo kom trenutku.
 • Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom organu
  • Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji tretiramo vaše lične podatke, imate pravo da podnesete pritužbu o nama nacionalnom nadzornom organu.

 

9. Izmene ove Politike

Ukoliko napravimo bilo kakve izmene u ovoj Politici, bićete obavešteni o tome i od vas će biti zatraženo da date saglasnost na ažuriranu obradu ličnih podataka, kako je to navedeno u Politici, čim se prijavite na svoj nalog na Sajtu, pre nego što nastavite sa korišćenjem sajta.

 

10. Kontakt podaci

Ukoliko imate pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, zahtevima navedenim u članu 8 ove Izjave o privatnosti, ili ukoliko želite da nam date povratne informacije o našoj Politici i/ili našim praksama koje se tiču zaštite privatnosti, obratite nam se slanjem dopisa na:

Inter IKEA
Olof Palmstraat 1
2616 LN Delft
The Netherlands

ili slanjem imejla na: Data.Privacy@inter.ikea.com.

Za stupanje u kontakt sa službenikom za zaštitu podataka, pošaljite imejl na Data.Privacy@inter.ikea.com.

 

 

Privacy Policy

Last modified: [18-09-2020]

 

1. Why do we have a privacy policy?

When you (the “Candidate” or “you”) create a profile in our recruitment tool on https://www.smartrecruiters.com/ (the “Website”) and when you apply for a specific position, you provide personal data to the Inter IKEA Group (“we”, “us” or “Inter IKEA”). The entities of the Inter IKEA Group together are responsible for the processing of your personal data. You can find the list of the Inter IKEA Group entities <here>. In order to make things easier for you, if you have a question, complaint, comment or request, it is sufficient to send one message to the provided (email) address below, which will cover all the entities within the Inter IKEA Group.

In this privacy policy (hereinafter the “Policy”) we will inform you about our processing of your personal data. We greatly respect our Candidates’ privacy and are committed to protecting it through compliance with this Policy. We also commit ourselves to be transparent with our Candidates by providing clear information about what personal data we process; the purpose of processing, the retention period of the personal data as well as the legal basis for the processing and other information that we are required to provide pursuant to applicable legislation.

Your personal data will be processed in the recruitment system both on our Website and in a smartphone application used by the recruiting staff of Inter IKEA. For purposes of this Policy any reference to the Website includes the smartphone application (when this is relevant).

 

2. What personal data do we process?

When a Candidate creates a profile and when the Candidate applies for a specific position through our Website, the Candidate will provide several types of personal data that we will process. We may also collect personal data about the Candidate from other sources which we will then process on our Website. The types of personal data that we may process about you are:

 1. Name
 2. Gender
 3. Nationality
 4. Date of birth
 5. Telephone number
 6. Email address
 7. Location
 8. Language
 9. User name
 10. Résumé (the résumé may include photos and videos)
 11. Education
 12. Experience
 13. Salary expectations and/or current salary
 14. Notes from the interview process (such notes may, among other things, include preferences and information about your lifestyle such as your hobbies, motivations and interests and our assessment of you as a candidate)
 15. Attachments to the application
 16. Online assessment results
 17. URL link to social media content
 18. Photos
 19. Background checks / reference check (only if required by local law)

 

3. Why do we process your personal data?

We will process your personal data for purposes of administrating the recruitment process, which includes inter alia to follow-up on your application, create a candidate profile and to communicate with you in the appropriate manner (e.g. inviting you to an interview).

We will also process the personal data in order to evaluate the application which includes determining if the Candidate is eligible for a certain position, if the Candidate’s education, experience and language skills meet the requirements for the open position, whether the salary level is in line with the Candidate’s expectations and collective bargaining agreements and compensation framework. When evaluating a Candidate’s application we will process the personal data provided by the Candidate. This concerns the résumé and cover letter, but may also concern (on a purely optional basis) photos and/or videos of the Candidate. However, we shall only process these photos and/or videos, if the Candidate has provided his or her explicit consent.

During the recruitment process, the recruiting team may take notes from e.g. interviews which may contain personal data. Such data are processed in order to evaluate the Candidate for the employment in question. During the application process you may also be asked to perform an online assessment. The results from the online assessment will be processed in order to evaluate the Candidate for the employment in question.

The Website will provide the opportunity for the Candidate to upload attachments for the recruiting team to evaluate. Any such attachment is provided on a voluntary basis and will be processed for the purpose of getting an overall picture of the Candidate and to evaluate the Candidate for the employment in question.

At Inter IKEA we believe in people and respect each other regardless of position, gender and background. Diversity, equality and inclusion increase our understanding of our customers and each other. In order for us to follow up that we reach, recruit for and embrace diversity, gender equality and inclusion we process information about our Candidates’ gender, nationality and date of birth (the provision of such personal data is optional) for statistical purposes and in an anonymous way.

Through the Website you have the possibility to connect your application to your social media accounts (such as LinkedIn, Facebook and Twitter). If you choose to provide a link to your social media accounts, we will process such personal data and review the information in your social media accounts for the purposes of getting an overall picture of you as a Candidate and to evaluate your eligibility for employment with us.

As regards background checks we will only process such personal data if required by local law in the country where the employing Inter IKEA entity is based.

If we intend to process your personal data for other purposes than the purpose for which the data was originally collected, we will notify you of such processing before we initiate it and if necessary, request your consent. For example, if your personal data are processed in relation to the recruitment for a specific position, we may ask for your consent to process your personal data in the future in relation to another position if we think that you would be a suitable candidate for another role within Inter IKEA. If you consent to this, we will process your data for the purpose of future recruitments and you will be a part of our “talent bank”. We may also at a later date ask for additional consent to use your personal data for purposes of another company within Inter IKEA that did not receive your personal data in the first instance.

 

4. Transfer/disclosure of personal data

Within Inter IKEA
The personal data provided by a Candidate will be processed by Inter IKEA and may also be transferred to the company within Inter IKEA that is offering the specific position for which the Candidate has applied or other companies within Inter IKEA you applied to. Personal data will also be processed by Inter IKEA Digital Business, which is a business unit within Inter IKEA that supports the group in digital matters.

To other companies
The personal data will be disclosed to SmartRecruiters Inc., which is the supplier of the Website, that will access the personal data within the system to provide its services to Inter IKEA, as well as to SmartRecruiters’ suppliers of email and digital functions for the Website. SmartRecruiters is required to adequately safeguard your personal data and not use them for any unauthorised purposes and to ensure that its suppliers do the same.

 

5. What is the legal basis for the processing?

Unless otherwise stated in this Policy, the legal basis for our processing of personal data is that the processing is necessary in order to take steps at the request of the Candidate prior to entering into an employment contract. However, if we retain your personal data for a longer period in order to protect our legal rights, e.g. if a discrimination process is initiated by a candidate in relation to our recruitment for a specific position, such processing of personal data is lawful based on the principle of legitimate interest, with the legitimate interest being to protect our rights in the discrimination case. If we process background checks the legal basis for such processing will be to fulfil a legal obligation. Photos or videos uploaded by you, are processed on the legal basis consent.

 

6. How long do we keep your personal data?

We will process your personal data only for as long as necessary in relation to the purposes described under section 3 above. Our general policy is that we erase your personal data one (1) year after you have been rejected a job. The reason why we keep your personal data after the termination of the recruitment process is to ensure that we have all necessary data to protect our rights should a candidate take legal actions in a discrimination process in the country where you applied for the job. If you consent to further processing of the personal data for the purposes of being a part of our talent bank, we will retain your personal data as long as you wish to remain in our talent bank. In some cases we may also process your data for a longer period of time than stated above. This may be the case if we need to protect our legal rights, for example in a legal dispute or if necessary to fulfil a legal obligation.

 

7. Protection of personal data

We take the following precautions in relation to the personal data you provide us:

Security
We use a variety of technical and organisational security measures, including encryption and authentication tools to protect your personal data. Your personal data are stored on systems behind secure networks and is only accessible to a limited number of persons with special access rights to such systems.

For example, the companies within Inter IKEA that have access to your personal data are required to treat your personal data as confidential and to seek to maintain its security. Only recruiters and relevant managers and co-workers of the Inter IKEA entity or entities to which you directed your application and/or who are otherwise involved in the recruitment process will have access to your personal data.

International transfers

The personal data processed on our Website are stored in the European Union or within European Economic Area (EEA). If we need to transfer data within the EEA we will only do so if this is possible from a legal and regulatory standpoint, for example:

- We rely on adequacy decisions from the EU on which countries provide an adequate level of data protection. This means that the EU believes a country’s own laws or agreements provide adequate protection for your personal data.

- If there is no adequacy decision from the EU for a country, we then rely on the EU Model Contract Clauses, which are European Commission approved standard contractual clauses relating to data privacy. This ensures that the external party will guarantee an adequate level of protection of your personal data.”

 

8. Your rights regarding the processing of personal data

You have many rights regarding your personal information. Read more about them below. If you would like to exercise them or learn more, feel free to contact us! You can find contact detail at the end of this statement. Please note that some of the rights may not be applicable to your situation.

 • Right of access
  • You have the right to know what personal information we process and why. That’s why we inform you in advance about our processing activities via this statement. If you have any questions, or would you like to learn more about what information we process from you, you are always welcome to contact us and we will provide you with further information.
 • Right to rectification
  • If you believe we store wrong information about you, such as your name or address, you can ask us to correct this. 
 • Right to erasure / right to be forgotten
  • You have the right to tell us to permanently erase your personal information from our records. You can do this for example if you believe there’s no longer any need for us to keep it. Or, if you previously have given your permission, you can just decide to withdraw it.
 • Right to restrict the processing activities
  • You have the right to restrict our processing activities in certain situations. This means we will continue to store your information, but we’ll temporarily stop any other processing. Why would you want to do this? For example if you’ve asked us to fix incorrect information. In this situation you may want us to stop processing until the information is correct.
 • Right to data portability
  • In certain situations you have the right to ask us to send your personal information in digital form to you, so that you can forward it to someone else.
 • Right to object
  • You have the right to object to the processing of your information, even when we have a legitimate legal reason to process it. You can do this when we process your information on the basis of our legitimate interest, and you believe that your personal interest outweighs ours. If you do not want us using your information for direct marketing purposes, including profiling, we will comply in any case.
 • Right to withdraw consent
  • If we process your personal information based on your consent, you have the right to withdraw your consent anytime.
 • Right to lodge a complaint with a supervisory authority
  • If you aren’t satisfied with the way we treat your personal information, you have the right to lodge a complaint about us to the national supervisory authority.

 

9. Changes to this Policy

If we make any changes to this Policy you will be notified thereof and requested to consent to the updated processing of personal data as set out in the Policy as soon as you log in to your account on the Website and before you can continue using the site.

 

10. Contact Information

If you have questions about the processing of your personal data, requests as set out in article 8 of this Privacy Statement or if you would like to give us feed-back on our Policy and/or our privacy practices, please contact us by sending a letter to:

Inter IKEA
Olof Palmstraat 1
2616 LN Delft
The Netherlands

or an email to: Data.Privacy@inter.ikea.com.

To contact the data protection officer, you can send an email to Data.Privacy@inter.ikea.com.

 

---- clickHERE to return to the top -------