---- click HERE for the English version -------

 

Politika ochrany osobných údajov

Posledná úprava: [18-09-2020]

 

1. Prečo máme politiku ochrany osobných údajov? 

Keď si („Uchádzač” alebo „Vy”) vytvoríte profil v našom náborovom programe na adrese https://www.smartrecruiters.com/ („Webová stránka“) a keď sa uchádzate o konkrétnu pozíciu, poskytujete osobné údaje spoločnosti Inter IKEA Group („my“, „nám“ alebo „Inter IKEA“). V tejto politike ochrany osobných údajov (ďalej nazývanej „Politika“) Vás budeme informovať o našom spracovaní Vašich osobných údajov. Môžete si pozrieť zoznam subjektov Inter IKEA Group <here>. Aby sme Vám veci čo najviac uľahčili, ak máte otázku, sťažnosť, poznámku alebo požiadavku, postačí poslať jeden e-mail na uvedený kontakt nižšie, ktorý zastrešuje všetky subjekty v rámci Inter IKEA Group.

Nesmierne si vážime súkromie našich Uchádzačov a sme odhodlaní chrániť ho dodržiavaním tejto Politiky. Tiež sa zaväzujeme, že voči našim Uchádzačom budeme transparentní a poskytneme im jasné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, o účele spracovania, období uchovávania osobných údajov, ako aj o právnom základe pre spracovanie a iné informácie, ktoré musíme poskytovať podľa platnej legislatívy.

Vaše osobné údaje budú spracované v náborovom systéme tak na našej Webovej stránke, ako aj v aplikácii pre inteligentné mobilné telefóny (smartfóny), ktorú používajú náboroví pracovníci spoločnosti Inter IKEA. Na účely tejto Politiky zahŕňa akýkoľvek odkaz na Webovú stránku aj aplikáciu pre smartfóny (keď je to relevantné).

 

2. Aké osobné údaje spracovávame?

Keď si Uchádzač vytvorí profil a uchádza sa o konkrétnu pozíciu prostredníctvom našej Webovej stránky, poskytuje niekoľko druhov osobných údajov, ktoré spracujeme. Osobné údaje o Uchádzačovi môžeme zhromaždiť aj z rôznych zdrojov, následne ich spracujeme na našej Webovej stránke. Spracovať môžeme tieto druhy osobných údajov o Vás:

 1. Meno

2. Pohlavie

3. Národnosť

4. Dátum narodenia

5. Telefónne číslo

6. E-mailová adresa

7. Lokalita

8. Jazyk

9. Používateľské meno

10. Životopis (môže obsahovať fotky a videá)

11. Vzdelanie

12. Skúsenosti

13. Platové očakávania a/alebo súčasný plat

14. Poznámky z pohovoru (tie môžu obsahovať okrem iného preferencie a informácie o Vašom životnom štýle, ako napr. Vaše koníčky, motivácie a záujmy a naše posúdenie Vás ako Uchádzača)

15. Prílohy k žiadosti

16. On-line posúdenie výsledkov

17. URL link na obsah sociálnych médií

18. Fotografie

19. Bezpečnostné previerky (len ak to povoľuje miestna legislatíva)

 

3. Prečo spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracujeme na účely spravovania náborového procesu, k čomu patrí okrem iného sledovanie Vašej žiadosti vytvorenie profilu Uchádzača a komunikácia s Vami primeraným spôsobom (napr. Vaše pozvanie na pohovor).

Osobné údaje spracujeme aj s cieľom vyhodnotenia žiadosti k čomu patrí určenie, či je Uchádzač vhodný pre určitú pozíciu, či jeho vzdelanie, skúsenosti a jazykové znalosti spĺňajú požiadavky pre otvorenú pozíciu, či je platová úroveň v súlade s očakávaniami Uchádzača, kolektívnymi zmluvami a kompenzačným rámcom. Pri hodnotení žiadosti Uchádzača spracujeme osobné údaje poskytnuté v životopise a sprievodnom liste, ktoré môžu obsahovať (na dobrovoľnom základe) fotky a/alebo videá Uchádzača.

Počas náborového procesu si môže náborový tím robiť poznámky napr. z pohovorov, ktoré môžu obsahovať osobné údaje. Také údaje sú spracované s cieľom hodnotenia Uchádzača pre predmetné pracovné miesto. Počas spracovania žiadosti môžete byť požiadaný o vykonanie on-line hodnotenia. Jeho výsledky budú spracované s cieľom hodnotenia Uchádzača pre predmetné pracovné miesto.

Webová stránka poskytne Uchádzačovi príležitosť nahrať prílohy na hodnotenie náborovým tímom. Akákoľvek taká príloha je poskytnutá na dobrovoľnom základe a bude spracovaná na účely získania celkového obrazu o Uchádzačovi a hodnotenia Uchádzača pre predmetné pracovné miesto.

My v Inter IKEA veríme v ľudí a navzájom sa rešpektujeme bez ohľadu na pozíciu, pohlavie a pôvod. Rozmanitosť, rovnosť a inklúzia zvyšuje naše chápanie zákazníkov i seba navzájom. Na účely nášho sledovania, či dosahujeme, získavame a prijímame rozmanitosť, rodovú rovnosť a inklúziu, spracovávame informácie o pohlaví, národnosti a dátume narodenia našich Uchádzačov (poskytnutie takých osobných údajov je dobrovoľné) na štatistické účely a anonymne.

Prostredníctvom Webovej stránky máte možnosť spojiť Vašu aplikáciu s našimi účtami na sociálnych sieťach (ako napr. LinkedIn, Facebook a Twitter). Ak sa rozhodnete poskytnúť link na Vaše účty na sociálnych sieťach, také osobné dáta spracujeme a informácie na Vašich účtoch na sociálnych sieťach posúdime na účely získania celkového obrazu o Vás ako o Uchádzačovi a vyhodnotenie Vašej vhodnosti pre zamestnanie u nás.

Čo sa týka bezpečnostných previerok, také osobné údaje spracujeme, len ak to požaduje miestna legislatíva v krajine, kde má sídlo zamestnávajúci subjekt spoločnosti Inter IKEA.

Ak zamýšľame spracovať Vaše osobné údaje na iné účely než je ten, pre ktorý boli údaje pôvodne zozbierané, o takom spracovaní Vás budeme informovať ešte pred jeho zahájením a, ak to bude potrebné, vyžiadame si Váš súhlas. Napríklad ak budú Vaše osobné údaje spracované vo vzťahu k náboru pre určitú pozíciu, môžeme požiadať o Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov do budúcna vo vzťahu k inej pozícii, ak si myslíme, že by ste boli vhodným Uchádzačom pre inú funkciu v rámci spoločnosti Inter IKEA. Ak s tým súhlasíte, Vaše údaje spracujeme za účelom budúcich náborov a budú súčasťou našej „banky talentov“. K neskoršiemu dátumu môžeme tiež požiadať o dodatočný súhlas na použitie Vašich osobných údajov na účely inej spoločnosti v rámci Inter IKEA, ktorá Vaše osobné údaje nedostala v prvom prípade."

 

4. Prenos/sprístupnenie osobných údajov

V rámci spoločnosti Inter IKEA

Uchádzačom poskytnuté osobné údaje budú spracované spoločnosťou Inter IKEA a môžu byť prenesené aj do spoločnosti v rámci Inter IKEA, ktorá ponúka konkrétnu pozíciu, o ktorú Uchádzač požiadal. Osobné údaje budú tiež spracované spoločnosťou Inter IKEA Digital Business - je to firma v rámci Inter IKEA, ktorá podporuje skupinu v digitálnych záležitostiach.

Iným spoločnostiam

Osobné údaje budú sprístupnené spoločnosti SmartRecruiters Inc., dodávateľovi Webovej stránky, ktorá sa dostane k osobným dátam v rámci systému s cieľom poskytovania svojich služieb spoločnosti Inter IKEA, ako aj dodávateľom e-mailových a digitálnych funkcií pre Webovú stránku spoločnosti SmartRecruiter. Od spoločnosti SmartRecruiters sa požaduje, aby Vaše osobné údaje primerane chránila, nepoužila ich na žiadne neoprávnené účely a zabezpečila, aby jej dodávatelia robili to isté.

 

5. Aký je právny základ spracovania?

Ak nie je v tejto Politike uvedené inak, právnym základom nášho spracovania osobných údajov je súhlas od Uchádzača. Ak si však Vaše osobné údaje uchováme s cieľom chrániť naše zákonné práva, napr. ak Uchádzač zaháji diskriminačné konanie vo vzťahu k nášmu náboru na konkrétnu pozíciu, také spracovanie osobných údajov je zákonné, založené na zásade oprávneného záujmu, ktorým je ochrana našich práv v prípade diskriminácie. Prenos osobných údajov našim poskytovateľom služieb popísaný v 4. bode vyššie je založený na zásade oprávneného záujmu, ktorým je efektívne spravovanie spoločných náborových programov pre Inter IKEA. Ak spracujeme bezpečnostné previerky, právnym základom pre také spracovanie je splnenie zákonnej povinnosti." Fotky a videá vami nahraté sú spravované na legálnom základe.

 

6. Ako dlho si ponechávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracujeme len na takú dlhú dobu, ktorá je potrebná vzhľadom na účely popísané v 3. bode vyššie. Podľa našej všeobecnej politiky mažeme Vaše osobné údaje jeden rok (1) po tom, ako sme Vás informovali, že sme sa rozhodli pre iného kandidáta. Dôvodom uchovávania Vašich osobných údajov po ukončení náborového procesu je zabezpečiť, aby sme mali všetky potrebné údaje na ochranu našich práv, keby Uchádzač podnikol právne kroky v diskriminačnom konaní v krajine, kde požiadal o prácu. Ak dáte súhlas na ďalšie spracovanie osobných údajov na účely spracovania, aby ste boli súčasťou našej banky talentov, Vaše osobné údaje si ponecháme, kým si budete priať v nej zostať. V niektorých prípadoch môžeme Vaše údaje spracovať aj na dlhšie obdobie, než je uvedené vyššie. Môže to byť v prípade, keď potrebujeme chrániť naše zákonné práva, napríklad pri právnom spore alebo ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti."

 

7. Ochrana osobných údajov

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete, prijímame nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

Bezpečnosť

Na ochranu Vašich osobných údajov používame množstvo technických a organizačných bezpečnostných opatrení, vrátane šifrovania a nástrojov na overenie pravosti. Vaše osobné údaje sú uložené v našich systémoch za zabezpečenými sieťami a prístupné sú len obmedzenému počtu osôb so špeciálnymi prístupovými právami k takým systémom.

Napríklad od spoločností v rámci Inter IKEA, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom sa požaduje, aby s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzali ako s dôvernými a snažili sa zachovať ich bezpečnosť. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať len náboroví pracovníci a príslušní manažéri a spolupracovníci subjektu Inter IKEA alebo subjektov, na ktoré ste nasmerovali svoju žiadosť a/alebo ktoré sú inak zapojené do náborového procesu.

Medzinárodný prenos osobných údajov

Osobné údaje spracované na našej webovej stránke sú uložené v Európskej únii alebo v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Ak potrebujeme údaje preniesť v rámci EHP, urobíme tak iba vtedy, keď je to možné z právneho a regulačného hľadiska. Príklady:
– Spoliehame sa na tzv. „rozhodnutia EÚ o primeranosti“, na základe ktorých posudzujeme, ktoré krajiny poskytujú primeranú úroveň ochrany údajov. To znamená, že EÚ sa domnieva, že vlastné právne predpisy alebo dohody určitej krajiny poskytujú primeranú ochranu pre vaše osobné údaje.
– Ak pre danú krajinu neexistuje žiadne rozhodnutie EÚ o primeranosti, spoliehame sa na tzv. „Modelové doložky EÚ“, čo sú štandardné zmluvné klauzuly o ochrane údajov schválené Európskou komisiou. Vďaka tomu máte istotu, že externá strana zaručí zabezpečenie primeranej úrovne ochrany vašich osobných údajov.

 

8. Vaše práva ohľadom spracovania osobných údajov

Vašich práv ohľadom ochrany osobných údajov je niekoľko. Prečítajte si o nich viac v nasledujúcom texte. Ak by ste mali záujem dozvedieť sa viac, neváhajte nás kontaktovať. Na konci dokumentu nájdete kontaktné údaje. Berte na vedomie, že niektoré z nasledovných práv sa neuplatňujú v určitých situáciách.

Máte právo vedieť aké osobné údaje spracúvame a z akého dôvodu. Preto vás vopred informujeme o našich procesoch týmto dokumentom. Ak máte akékoľvek otázky alebo by ste sa chceli dozvedieť viac, vždy nás môžete kontaktovať a my vám informácie poskytneme.

Ak máte podozrenie, že spracúvame a uchovávame nesprávne údaje o vás, ako je vaše meno alebo adresa, môžete požiadať o opravu.

Máte právo požiadať nás o trvalé vymazanie svojich údajov z našich záznamov. Napríklad v prípade, že už, podľa vás, nemáme dôvod informácie naďalej uchovávať. Aj keď ste dali povolenie, môžete ho následne aj zrušiť.

Máte právo zastaviť/obmedziť spracovanie osobných údajov v určitých situáciách. To znamená, že naďalej budeme uchovávať vaše osobné údaje, ale zastavíme všetky ostatné procesy. Prečo by ste toto chceli? Napríklad keď niektorý z vašich údajov už nie je správny a chcete ho zmeniť. Zastavíte procesy dokým nebudete mať správny údaj na opravu.

V určitých situáciách máte právo požiadať nás o zaslanie vašich osobných údajov, aby ste ich mohli preposlať niekomu inému (elektronicky), ak máte pocit, že vaše záujmy prevyšujú naše záujmy.

Máte právo namietať pri spracovaní osobných údajov, aj vtedy, keď máme zo zákona právo ich spracovávať. Ak napríklad nechcete, aby sme používali vaše údaje pre priame marketingové účely, vrátane profilovania, v každom prípade vám vyhovieme.

Kedykoľvek máte právo váš súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať.

Ak nie ste spokojný so spôsobom, ako spracovávame vaše osobné údaje, máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade.

 

9. Zmeny tejto Politiky

Ak urobíme v tejto Politike nejaké zmeny, budete o tom informovaní a požiadaní o súhlas s aktualizovaným spracovaním osobných údajov, ako je uvedené v Politike, len čo sa prihlásite do svojho účtu na Webovej stránke, až potom budete môcť ďalej používať stránku.

 

10. Kontaktné informácie

Ak máte otázky o spracovaní Vašich osobných údajov, žiadosti o opravu, prípadne na výmaz osobných údajov, alebo keby ste nám chceli dať spätnú väzbu k našej Politike a/alebo našim praktikám v oblasti ochrany súkromia, spojte sa s nami zaslaním listu na:

Inter IKEA
Olof Palmstraat 1
2616 LN Delft
The Netherlands

or an email to: Data.Privacy@inter.ikea.com.

To contact the data protection officer, you can send an email to Data.Privacy@inter.ikea.com.

 

 

Privacy Policy

Last modified: [18-09-2020]

1.           Why do we have a privacy policy?

When you (the “Candidate” or “you”) create a profile in our recruitment tool on https://www.smartrecruiters.com/ (the “Website”) and when you apply for a specific position, you provide personal data to the Inter IKEA Group (“we”, “us” or “Inter IKEA”). The entities of the Inter IKEA Group together are responsible for the processing of your personal data. You can find the list of the Inter IKEA Group entities <here>. In order to make things easier for you, if you have a question, complaint, comment or request, it is sufficient to send one message to the provided (email) address below, which will cover all the entities within the Inter IKEA Group.

In this privacy policy (hereinafter the “Policy”) we will inform you about our processing of your personal data. We greatly respect our Candidates’ privacy and are committed to protecting it through compliance with this Policy. We also commit ourselves to be transparent with our Candidates by providing clear information about what personal data we process; the purpose of processing, the retention period of the personal data as well as the legal basis for the processing and other information that we are required to provide pursuant to applicable legislation.

Your personal data will be processed in the recruitment system both on our Website and in a smartphone application used by the recruiting staff of Inter IKEA. For purposes of this Policy any reference to the Website includes the smartphone application (when this is relevant).

 

2.           What personal data do we process?

When a Candidate creates a profile and when the Candidate applies for a specific position through our Website, the Candidate will provide several types of personal data that we will process. We may also collect personal data about the Candidate from other sources which we will then process on our Website. The types of personal data that we may process about you are:

 1. Name
 2. Gender
 3. Nationality
 4. Date of birth
 5. Telephone number
 6. Email address
 7. Location
 8. Language
 9. User name
 10. Résumé (the résumé may include photos and videos)
 11. Education
 12. Experience
 13. Salary expectations and/or current salary
 14. Notes from the interview process (such notes may, among other things, include preferences and information about your lifestyle such as your hobbies, motivations and interests and our assessment of you as a candidate)
 15. Attachments to the application
 16. Online assessment results
 17. URL link to social media content
 18. Photos
 19. Background checks / reference check (only if required by local law)

 

3.           Why do we process your personal data?

We will process your personal data for purposes of administrating the recruitment process, which includes inter alia to follow-up on your application, create a candidate profile and to communicate with you in the appropriate manner (e.g. inviting you to an interview).

We will also process the personal data in order to evaluate the application which includes determining if the Candidate is eligible for a certain position, if the Candidate’s education, experience and language skills meet the requirements for the open position, whether the salary level is in line with the Candidate’s expectations and collective bargaining agreements and compensation framework. When evaluating a Candidate’s application we will process the personal data provided by the Candidate. This concerns the résumé and cover letter, but may also concern (on a purely optional basis) photos and/or videos of the Candidate. However, we shall only process these photos and/or videos, if the Candidate has provided his or her explicit consent.

During the recruitment process, the recruiting team may take notes from e.g. interviews which may contain personal data. Such data are processed in order to evaluate the Candidate for the employment in question. During the application process you may also be asked to perform an online assessment. The results from the online assessment will be processed in order to evaluate the Candidate for the employment in question.

The Website will provide the opportunity for the Candidate to upload attachments for the recruiting team to evaluate. Any such attachment is provided on a voluntary basis and will be processed for the purpose of getting an overall picture of the Candidate and to evaluate the Candidate for the employment in question.

At Inter IKEA we believe in people and respect each other regardless of position, gender and background. Diversity, equality and inclusion increase our understanding of our customers and each other. In order for us to follow up that we reach, recruit for and embrace diversity, gender equality and inclusion we process information about our Candidates’ gender, nationality and date of birth (the provision of such personal data is optional) for statistical purposes and in an anonymous way.

Through the Website you have the possibility to connect your application to your social media accounts (such as LinkedIn, Facebook and Twitter). If you choose to provide a link to your social media accounts, we will process such personal data and review the information in your social media accounts for the purposes of getting an overall picture of you as a Candidate and to evaluate your eligibility for employment with us.

As regards background checks we will only process such personal data if required by local law in the country where the employing Inter IKEA entity is based.

If we intend to process your personal data for other purposes than the purpose for which the data was originally collected, we will notify you of such processing before we initiate it and if necessary, request your consent. For example, if your personal data are processed in relation to the recruitment for a specific position, we may ask for your consent to process your personal data in the future in relation to another position if we think that you would be a suitable candidate for another role within Inter IKEA. If you consent to this, we will process your data for the purpose of future recruitments and you will be a part of our “talent bank”. We may also at a later date ask for additional consent to use your personal data for purposes of another company within Inter IKEA that did not receive your personal data in the first instance.

 

4.           Transfer/disclosure of personal data

Within Inter IKEA
The personal data provided by a Candidate will be processed by Inter IKEA and may also be transferred to the company within Inter IKEA that is offering the specific position for which the Candidate has applied or other companies within Inter IKEA you applied to. Personal data will also be processed by Inter IKEA Digital Business, which is a business unit within Inter IKEA that supports the group in digital matters.

To other companies
The personal data will be disclosed to SmartRecruiters Inc., which is the supplier of the Website, that will access the personal data within the system to provide its services to Inter IKEA, as well as to SmartRecruiters’ suppliers of email and digital functions for the Website. SmartRecruiters is required to adequately safeguard your personal data and not use them for any unauthorised purposes and to ensure that its suppliers do the same.

 

5.           What is the legal basis for the processing?

Unless otherwise stated in this Policy, the legal basis for our processing of personal data is that the processing is necessary in order to take steps at the request of the Candidate prior to entering into an employment contract. However, if we retain your personal data for a longer period in order to protect our legal rights, e.g. if a discrimination process is initiated by a candidate in relation to our recruitment for a specific position, such processing of personal data is lawful based on the principle of legitimate interest, with the legitimate interest being to protect our rights in the discrimination case. If we process background checks the legal basis for such processing will be to fulfil a legal obligation. Photos or videos uploaded by you, are processed on the legal basis consent.

 

6.           How long do we keep your personal data?

We will process your personal data only for as long as necessary in relation to the purposes described under section 3 above. Our general policy is that we erase your personal data one (1) year after you have been rejected a job. The reason why we keep your personal data after the termination of the recruitment process is to ensure that we have all necessary data to protect our rights should a candidate take legal actions in a discrimination process in the country where you applied for the job. If you consent to further processing of the personal data for the purposes of being a part of our talent bank, we will retain your personal data as long as you wish to remain in our talent bank. In some cases we may also process your data for a longer period of time than stated above. This may be the case if we need to protect our legal rights, for example in a legal dispute or if necessary to fulfil a legal obligation.

 

7.           Protection of personal data

We take the following precautions in relation to the personal data you provide us:

Security
We use a variety of technical and organisational security measures, including encryption and authentication tools to protect your personal data. Your personal data are stored on systems behind secure networks and is only accessible to a limited number of persons with special access rights to such systems.

For example, the companies within Inter IKEA that have access to your personal data are required to treat your personal data as confidential and to seek to maintain its security. Only recruiters and relevant managers and co-workers of the Inter IKEA entity or entities to which you directed your application and/or who are otherwise involved in the recruitment process will have access to your personal data.

International transfers

The personal data processed on our Website are stored in the European Union or within European Economic Area (EEA). If we need to transfer data within the EEA we will only do so if this is possible from a legal and regulatory standpoint, for example:

- We rely on adequacy decisions from the EU on which countries provide an adequate level of data protection. This means that the EU believes a country’s own laws or agreements provide adequate protection for your personal data.

- If there is no adequacy decision from the EU for a country, we then rely on the EU Model Contract Clauses, which are European Commission approved standard contractual clauses relating to data privacy. This ensures that the external party will guarantee an adequate level of protection of your personal data.”

 

8.           Your rights regarding the processing of personal data

You have many rights regarding your personal information. Read more about them below. If you would like to exercise them or learn more, feel free to contact us! You can find contact detail at the end of this statement. Please note that some of the rights may not be applicable to your situation.

 • Right of access
  • You have the right to know what personal information we process and why. That’s why we inform you in advance about our processing activities via this statement. If you have any questions, or would you like to learn more about what information we process from you, you are always welcome to contact us and we will provide you with further information.
 • Right to rectification
  • If you believe we store wrong information about you, such as your name or address, you can ask us to correct this. 
 • Right to erasure / right to be forgotten
  • You have the right to tell us to permanently erase your personal information from our records. You can do this for example if you believe there’s no longer any need for us to keep it. Or, if you previously have given your permission, you can just decide to withdraw it.
 • Right to restrict the processing activities
  • You have the right to restrict our processing activities in certain situations. This means we will continue to store your information, but we’ll temporarily stop any other processing. Why would you want to do this? For example if you’ve asked us to fix incorrect information. In this situation you may want us to stop processing until the information is correct.
 • Right to data portability
  • In certain situations you have the right to ask us to send your personal information in digital form to you, so that you can forward it to someone else.
 • Right to object
  • You have the right to object to the processing of your information, even when we have a legitimate legal reason to process it. You can do this when we process your information on the basis of our legitimate interest, and you believe that your personal interest outweighs ours. If you do not want us using your information for direct marketing purposes, including profiling, we will comply in any case.
 • Right to withdraw consent
  • If we process your personal information based on your consent, you have the right to withdraw your consent anytime.
 • Right to lodge a complaint with a supervisory authority
  • If you aren’t satisfied with the way we treat your personal information, you have the right to lodge a complaint about us to the national supervisory authority.

 

9.           Changes to this Policy

If we make any changes to this Policy you will be notified thereof and requested to consent to the updated processing of personal data as set out in the Policy as soon as you log in to your account on the Website and before you can continue using the site.

 

10.       Contact Information

If you have questions about the processing of your personal data, requests as set out in article 8 of this Privacy Statement or if you would like to give us feed-back on our Policy and/or our privacy practices, please contact us by sending a letter to:

Inter IKEA
Olof Palmstraat 1
2616 LN Delft
The Netherlands

or an email to: Data.Privacy@inter.ikea.com.

To contact the data protection officer, you can send an email to Data.Privacy@inter.ikea.com.

 

---- click HERE to return to the top -------